Thai Order Form

 • กรอกข้อมูลลูกค้า

 • รายละเอียดสินค้า (Order Information)

  รายระเอียดของการนำส่ง (Shipping Details)
 • กล่อง (Boxes)
 • กก. (KG.)
 • รายละเอียดสินค้า (Commodity Description)จำนวน (Quantity)มูลค่ารวม (Value) 
 • Ship by iThai เป็นผู้ให้บริการส่งผ่านเอกสารและพัสดุภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาไปต่างประเทศ โดยทำสัญญาการบริการผ่านเครือข่ายบริษัทขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำ ดังนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศจะเป็นไปตามบริษัทขนส่งที่ท่านเลือกใช้บริการ ซึ่งการ เรียกใช้บริการทุกครั้งถึงว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละบริษัทขนส่งแล้วอย่างไรก็ตามท่านสามารถขอรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆของแต่ละบริษัทขนส่งได้จากเจ้าหน้าที่ก่อนการให้บริการ

  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่ง

  เมื่อใช้บริการ Ship by iThai ผู้จัดส่งจะต้องตกลงยินยอมในนามของผู้จัดส่ง หรือในนามของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งว่าข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผล บังคับใช้เมื่อ Ship by iThai ได้ตอบรับทำการจัดส่ง ยกเว้นจะมีการตกลงทางลายลักษณ์ อักษรกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก Ship by iThai การจัดส่งของ หมายถึง

  เอกสารและพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปในใบกำกับการจัดส่งโดยทาง Ship by iThai สามารถเลือกส่งด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าทางอากาศ ทางถนน หรือด้วยพาหนะขนส่งชนิดอื่นๆ โดยShip by iThaiทำหน้าที่เป็นนายหน้าการขนส่งระหว่างผู้จัดส่งกับบริษัท ขนส่งใดๆ หรือเรียกต่อไปว่า“บริษัทผู้นำส่ง” ที่ผู้จัดส่งกำหนด หรือตามที่Ship by iThaiเห็นสมควร การขนส่งสิ่งของทุกชนิดจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเบื้องต้นซึ่งจำกัด ไว้ตามที่ได้ระบุ ณ ที่นี้ หากผู้จัดส่งต้องการความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นในการจัดส่ง สามารถชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับการทำประกันได้ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านล่าง)

  1. ศุลกากรการนำเข้าและส่งออก Ship by iThai ได้มอบหมายให้บริษัทผู้นำส่ง ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้เพื่อให้บริการผู้จัดส่งในนามของผู้จัดส่ง
   1. เติมเต็มเอกสาร, ปรับปรุงแก้ไขรหัสสินค้าหรือบริการ, และจ่ายภาษีอากร ตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย
   2. เป็น เสมือนตัวแทนของผู้ส่งสินค้าในการดำเนินพิธีการต่างๆในทางศุลกากร และการควบคุมการส่งออกและในฐานะของผู้รับของในกรณีที่มีจุดประสงค์เพื่อ กำหนดโบรกเกอร์ทาง ด้านภาษี เพื่อให้กระทำพิธีและรายการทางศุลกากร
   3. เชื่อมโยงการขนส่งไปยังนายหน้านำเข้าของผู้รับ หรือตามที่อยู่อื่นๆ ตามความ ต้องการของบุคคลใดๆก็ตามที่ทางบริษัทผู้นำส่ง เห็นสมควร
  2. การจัดส่งที่ไม่ผ่านการยอมรับผู้จัดส่งยอมรับว่าการจัดส่งของผู้จัดส่งนั้นเป็น ที่ยอมรับในการดำเนินการขนส่งได้ และการจัดส่งจะไม่เป็นที่ยอมรับ หากพบว่า :
   • สิ่งของจัดส่งจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุอันตราย และสินค้าอันตราย รวมถึง วัตถุต้องห้ามหรือ วัตถุควบคุมตามระเบียบของ ไอเอทีเอ (องค์การขนส่งทางอากาศสากล) ไอซีเอโอ (องค์การการ บินพลเรือนสากล) เอดีอาร์ (ข้อบังคับทางการขนส่งสินค้าอันตราย บนเส้นทางยุโรป) หน่วยงานรัฐบาลใดๆ หรือ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ไม่ได้ทำการสำแดงรายละเอียดต่อศุลกากรเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระทำตามกฎระเบียบ ของกรมศุลกากรที่บังคับใช้
   • การจัดส่งนั้นประกอบไปด้วยสินค้าปลอมแปลง อาหารและยา สัตว์ ทองคำแท่ง เงินตรา ป้ายตราภาษีอากร ตราสารเปลี่ยนมือได้ที่ระบุชื่อผู้ถือ โลหะหรือหินอันมีค่า อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ และส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ซากมนุษย์ วัตถุลามกอนาจาร หรือ สิ่งเสพติด/ยาที่ผิดกฎหมาย - การจัดส่งนั้นประกอบด้วยวัตถุอื่นใดที่Ship by iThai ตัดสินว่าเป็นวัตถุที่ไม่สามารถทำการจัดส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกต้องตาม กฎหมาย
   • การบรรจุหีบห่อของสิ่งที่จะจัดส่งนั้นมีข้อบกพร่องและไม่เพียงพอ
  3. การจัดส่งและกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ Ship by iThai ไม่สามารถรับ-ส่งที่จัด ส่งไปยังปลายทางที่เป็นตู้ไปรษณีย์หรือตาม รหัสไปรษณีย์ได้ สิ่งจัดส่งจะได้รับการส่งไป ตามที่อยู่ของผู้รับซึ่งระบุโดยผู้จัดส่งโดยไม่จำเป็นต้องส่งไปยังชื่อของผู้รับตามที่ได้ระบุชื่อไว้สำหรับการจัดส่งที่มีการระบุที่อยู่ในการจัดส่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางใดๆ สิ่งของ ก็จะได้รับการจัดส่งไปยังพื้นที่ส่วนกลางตามที่ระบุไว้นั้น หากการจัดส่งนั้นได้รับการ พิจารณาว่าไม่ผ่านการยอมรับ หรือมีการประเมินมูลค่าของสิ่งของนั้นต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านภาษีนำเข้า หรือไม่มีผู้รับหรือไม่มีสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้หรือผู้รับ ปฏิเสธการจัดส่ง หรือปฏิเสธการชำระภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร บริษัทผู้นำส่งอาจใช้วิธีที่เหมาะสมในการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวกลับไปยังผู้จัดส่งโดย ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการส่งกลับ(ซึ่งรวมถึงค่าขนส่ง ขากลับ ค่าภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการนำกลับ) หรือในกรณีที่การจัดส่งนั้นอาจจะถูกยึดโดยศุลกากรหรือในกรณีบริษัทผู้นำส่งไม่สามารถ ติดต่อผู้รับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่งถึงประเทศปลายทาง สิ่งจัดส่งนั้นอาจจะถูกส่งกลับหรือทำลาย ซึ่งShip by iThai ไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้จัดส่งหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งทั้งสิ้น
  4. การตรวจสอบ Ship by iThai และบริษัทผู้นำส่งมีสิทธิในการเปิดดูและ ตรวจสอบสิ่งจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  5. ค่าจัดส่ง ของ Ship by iThai นั้นคำนวณตามน้ำหนักจริงหรือปริมาตรจริง อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าและ Ship by iThai สามารถชั่งน้ำหนักและวัดขนาดของ การจัดส่งทุกชนิดอีกครั้งได้เพื่อเป็นการยืนยันการคำนวณค่าจัดส่งดังกล่าว ผู้จัดส่ง จะต้องชำระเงิน หรือชำระเงินคืนให้กับShip by iThaiสำหรับ ค่าจัดส่ง ค่าอุปกรณ์ ภาษีศุลกากรต่างๆ สำหรับการบริการใดหรือการกระทำใดที่ Ship by iThai ได้ กระทำลงไปในนามของผู้จัดส่ง หรือผู้รับ หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งค่าเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากพบว่าสิ่งของที่จัดส่งนั้นไม่ผ่านการ ยอมรับให้มีการขนส่งได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 2
  6. ความรับผิดของ Ship by iThai นั้นจำกัดอยู่ภายใต้ความสูญหายและความ เสียหายโดยตรงเท่านั้นและจะคิดตามอัตราต่อกิโลกรัมดังจะกล่าวต่อไปในข้อที่ 6 นี้ สำหรับความสูญหายและความเสียหายนอกเหนือจากนี้ถือว่าไม่มีผล เช่น การสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย และธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าการสูญหายและ การเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในกรณีพิเศษหรือเกิดโดยทางอ้อม หรือแม้แต่เมื่อความเสี่ยงของ การสูญหายและเสียหายดังกล่าวนั้นได้ถูกรับรู้ โดย Ship by iThai ไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม ความรับผิดของ Ship by iThai ในส่วนของการขนส่งสิ่งจัดส่งใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อ 7-11 จะอยู่ภายใต้มูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกิน 100 ดอลล่าร์สหรัฐต่อหนึ่งที่อยู่การจัดส่ง หรือ 20.00ดอลล่าร์สหรัฐ/กิโลกรัม สำหรับการจัดส่งทางอากาศหรือทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางถนน 10.00ดอลล่าร์สหรัฐ/กิโลกรัม สำหรับการจัดส่งทางถนน ข้อเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน 1 ข้อเรียกร้องต่อ 1 การจัดส่งตามข้อตกลง ที่สมบูรณ์และเป็นข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการสูญหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ถ้า ผู้จัดส่งเห็นว่าข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอก็สามารถทำเป็นประกาศที่แจกแจงเรื่องมูลค่าและ ขอการทำการประกันการจัดส่งขึ้นมาเป็นพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (ประกันการจัดส่ง) หรือจัดเตรียมการประกันการจัดส่งของตนเอง มิเช่นนั้น ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยง จากการสูญหายและความเสียหายทั้งหมด
  7. ระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย การเรียกร้องความเสียหายทุกชนิดจะ ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึง Ship by iThai ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ Ship by iThai ตอบรับการจัดส่ง ถ้ามิเช่นนั้น Ship by iThaiจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  8. ประกันการจัดส่ง Ship by iThai สามารถจัดการประกันการจัดส่งให้กับผู้จัดส่ง ซึ่งประกันนี้ จะครอบคลุมมูลค่าเงินสดแท้จริงในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือความเสียหายของ สิ่งของที่จัดส่ง โดยผู้จัดส่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของประกันทางด้านบนของใบกำกับ การจัดส่งให้ครบ และจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันดังกล่าว ประกันการจัดส่งนั้น ไม่รวมการสูญหาย หรือความเสียหายโดยทางอ้อม หรือการสูญหาย หรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า
  9. สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของ Ship by iThai จะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของ Ship by iThai รวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้น กับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะ อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติของสิ่งของที่จัดส่งถึงแม้ว่า Ship by iThai จะรับทราบถึง เหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ ไม่ได้รับการว่าจ้าง หรือทำสัญญากับ Ship by iThai ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้ำท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม
  10. อนุสัญญาสากล ถ้าการจัดส่งนั้นเป็นการขนส่งทางอากาศและไปยัง ที่หมายสุดท้ายหรือหยุดในประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่สินค้าถูกส่งออกให้มีการจัดการ และบังคับใช้ ตามหลักอนุสัญญา มอนทรีออล หรืออนุสัญญาวอร์ซอว์ สำหรับการขนส่ง ระหว่างชาติอาจมีการใช้ข้อตกลงการขนส่งสินค้าทางถนน(ซีเอ็มอาร์) ทั้งนี้ข้อตกลงและ อนุสัญญาเหล่านี้จะจำกัดความรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
  11. การรับประกันและการคุ้มครองของผู้จัดส่ง ผู้จัดส่งจะต้องให้ความคุ้มครอง และไม่ก่อให้เกิดภัยใดๆ แก่Ship by iThai ในความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ที่ผู้จัดส่งที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้รวมถึงในการที่ ผู้ส่งละเมิดการประกันและกระทำดังต่อไปนี้
   • ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้จัดส่งหรือตัวแทนของผู้จัดส่งจะต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
   • การจัดส่งจัดเตรียมขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยพนักงานของผู้จัดส่ง
   • ผู้จัดส่งใช้พนักงานที่ไว้วางใจได้ในการเตรียมการจัดส่ง
   • ผู้จัดส่งปกป้องการจัดส่งจากการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่าง การเตรียมการจัดส่ง การจัดเก็บ และการขนส่งไปยัง Ship by iThai
   • การกำหนดและแจ้งที่อยู่ปลายทางของการจัดส่งอย่าง ถูกต้อง และมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในการขนส่ง ที่มีการดูแลรักษาและจัดการตามปกติ
  12. การจัดเส้นทาง ผู้จัดส่งยอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่การจัดส่งจะต้องผ่านสถานที่แวะจอดระหว่างทาง
  13. กฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของShip by iThai การข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้หรือในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการในเขตอำนาจนอกการตัดสินของศาล และบังคับใช้กฎหมายของประเทศที่มาของการ จัดส่งและผู้จัดส่งจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการขัดกับกฏหมาย ที่บังคับใช้
  14. การเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆ ก็ตาม จะไม่มีผลกับส่วนอื่นๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง Ship by iThai